กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์อื่นๆของท่านในโอกาสต่อไป

Please fill your information completely for any further privilege.

ชื่อ / Name
นามสกุล / Lastname
อายุ / Age
ชื่อผู้ปกครอง/ Parent’s Name (กรณีผู้เข้าแข่งขันอายุต่ำกว่า 11 ปี)
เบอร์โทร / Mobile
อีเมล์ / Email
โรงเรียน / School
ชื่อบัญชีผู้ใช้ Instagram / Instagram Account
กรุณาเลือกรอบเข้าแข่งขัน / Please select competition round
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีบัตรเข้าชมงาน Bricklive Bangkok และมีอายุระหว่าง 5-15 ปี ลงทะเบียนเข้าสอบแข่งขันต่อ Brick Lego ระหว่างวันที่ 9-22 กรกฎาคม ผ่านเว็บไซต์ bectero.com โดยต้องระบุรอบที่ต้องการเข้าแข่งขัน
2. ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเข้าแข่งขัน (จำกัดเพียงรอบละ 100 คน) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ www.bectero.com
3. เข้าแข่งขันตามรอบที่ลงทะเบียนไว้ โดยมีเวลาแข่งขัน 20 นาที สามารถต่อจากโซนไหนก็ได้ในงาน โซนใดโซนหนึ่งเท่านั้น ห้ามนำตัว Brick ของแต่ละโซนมาปนกัน ภายใต้โจทย์ที่กำหนด ดังนี้
เมื่อต่อเสร็จแล้วให้อัพรูปภาพลง Instagram เขียนบรรยายใต้ภาพ พร้อม เปิดเป็น public ใส่ hashtag ตามรอบของตัวเอง
Round 1 Thu 26/7 10:30-11:30 #BrickliveThe100R1
Round 2 Thu 26/7 15:30-16:30 #BrickliveThe100R2
Round 3 Fri 27/7 10:30-11:30 #BrickliveThe100R3
Round 4 Fri 27/7 15:30-16:30 #BrickliveThe100R4
Round 5 Sat 28/7 10:30-11:30 #BrickliveThe100R5
Round 6 Sat 28/7 15:30-16:30 #BrickliveThe100R6
Round 7 Sun 29/7 10:30-11:30 #BrickliveThe100R7
Round 8 Sun 29/7 15:30-16:30 #BrickliveThe100R8

4. ทีมงานจะคัดเลือกผู้ชนะพียงรอบละ 10 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียน Brick Camp Thailand รุ่นที่ 1 ได้เข้าคลาสเรียนต่อ Model Builder กับผู้เชี่ยวขาญด้านการต่อ Brick Lego ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย พร้อมรับประกาศนียบัตรการอบรม Brick Camp Thailand จาก BEC-TERO ENTERTAINMENT และสิทธิ์ Meet & Greet กับตัว Character ที่มีชื่อเสียงของ Lego
หมายเหตุ
- ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมแข่งขัน จาก BEC-TERO ENTERTAINMENT
- กรณีผู้เข้าแข่งขันมีอายุต่ำว่า 11 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแล
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด