มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด 24 คนสุดท้าย

Date:  10/07/2019   |   View:  1,561

 

หมายเลข ชื่อ นามสกุล
MTW01 ฐิติพร  พันธ์ไม้งาม
MTW02 ชวัลลักษณ์ อังเกอร์
MTW03 นรินทร ฎาภัทรวรโชติ
MTW04 ดวงเดือน คอลลินส์
MTW05 ปรียาดา บัวสมบุญ
MTW06 พมลชนก ดิลกรัชตสกุล
MTW07 ปาลิน นารดาสิริ
MTW08 กนกพรรณ์ อมรเมธากิจ
MTW09 ศรีสวรรค์  สุขีวัต
MTW10 พภัสรณ์ จารุอัครพัฒน์
MTW11 ลักขนาวัลย์ ประดับแก้ว
MTW12 กัญจน์รัตน์ ตันติฤทธิพร
MTW13 แอนนา  คอร์วีโน
MTW14 วีริสา สุขวุรัติชัย
MTW15 ภูมิรัตน์ ภิงคารวัฒน์
MTW16 นงนภัส ผ่องศรี
MTW17 พรนัชชา อารยะสัจพงษ์
MTW18 ดุสิตา ทิพโกมุท
MTW19 ศรัจจันทร์ พลอยบุศต
MTW20 วรวรรณ หวัง
MTW21 มาลินี จันทร์รอด
MTW22 จุฑามณี พาราสิงห์
MTW23 ธมนวรรณ เนื่องตรีสาร
MTW24 วรรณชรีภรณ์ บุญทัน