มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 41 คน

Date:  8/07/2019   |   View:  10,046

มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 41 คน

 
หมายเลข ชื่อ นามสกุล
  MTW 001   พมลชนก   ดิลกรัชตสกุล
  MTW 002   ศุกนัฐ   ประกอบสุข
  MTW 003   กนกพรรณ์   อมรเมธากิจ
  MTW 004   วรรณชรีภรณ์   บุญทัน
  MTW 005   ดุสิตา   ทิพโถมุท
  MTW 007   วีริสา   สุขวุรัติชัย
  MTW 008   เบญจวรรณ   สุชาติพงบศ์
  MTW 009   รัชดาภรณ์   การสาลี
  MTW 010   ศรีสวรรค์   สุขีวัต
  MTW 011   จันทร์จิรา   ธรรมนิยาย
  MTW 013   กัญจน์รัตน์   ตันติฤทธิพร
  MTW 014   ภูมิรัตน์    ภิงคารวัฒน์
  MTW 015   พภัสรณ์   จารุอัครพัฒน์
  MTW 016   ภัทรนันท์   ฟูแสง
  MTW 017   ปรียาดา   บัวสมบุญ
  MTW 019   นสรีรัตน์   จันทรปลอด
  MTW 020   ลักขนาวัลย์   ประดับแก้ว
  MTW 021   มาณีรินทร์   ศรีบุญมีลาภ
  MTW 022   แอนนา   คอร์วีโน
  MTW 023   กนกรัตน์   ศาสตร์ศรี
  MTW 024   ณัฐชยา   มีสม
  MTW 025   ธมนวรรณ   เนื่องตรีสาร
  MTW 026   ฐิติพร   พันธ์ไม้งาม
  MTW 027   นรินทร   ชฎาภัทรวรโชติ
  MTW 028   ปวีณา   เนียมรักษา
  MTW 039   พรนัชชา   อารยะสัจพงษ์
  MTW 041   มาลินี   จันทร์รอด
  MTW 043   ชัญญา   วงษ์นรา
  MTW 045   อโนชา   เกตุแก้ว
  MTW 046   วรวรรณ   หวัง
  MTW 047   พัฒน์นรี   บวรกมลเศรษฐ์
  MTW 048   นงนภัส   ผ่องศรี
  MTW 050   โรชณี   สัจเทพ
  MTW 051   จิราภรณ์   คมกล้า
  MTW 052   ศรัจจันทร์   พลอยบุศต์
  MTW 053   ชวัลลักษณ์   อังเกอร์
  MTW 054   แพรวา   สุวรรณประกร
  MTW 055   ศิรินภา   มูลปลา
  MTW 076   จุฑามณี   พาราสิงห์
  MTW 077   ชลกาญจน์   พวงน้อย
  MTW 079   ดวงเดือน   คอลลิปส์
 
ผู้ผ่านเข้ารอบ ให้มาลงทะเบียนรอบสัมภาษณ์เชิงทัศนะคติ ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น ณ ชั้น 11 ห้อง Jubilee Ballroom โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
 
หมายเหตุ จะมีเจ้าหน้าที่กองประกวดโทรแจ้งรายละเอียดอีกครั้งค่ะ