30 สาวงาม ผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 เข้าพบผู้บริหารไทยทีวีสีช่อง 3 และ บีอีซี-เทโร

Date:  6/09/2018   |   View:  2,057

30 สาวงาม ผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 เข้าพบผู้บริหารไทยทีวีสีช่อง 3 และ บีอีซี-เทโร
 เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ โดย คุณประชุม มาลีนนท์ ผู้บริหารไทยทีวีสีช่อง 3
อวยพรให้ทุกคนโชคดี นำประสบการณ์ที่ได้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมปิดท้ายด้วยการมอบของที่ระลึก
 
 
 
 
 
 MTW01    นางสาวณรินทร์ภัทร์ สุทธิโภชน์ (พลอยใส)
 
 
MTW02    นางสาวธิดารัตน์ อ่อนเส็ง (มิ่ง)
 
MTW03    นางสาวภัทรภร สนธิภักดิ์ (แพรววา)
 
MTW04    นางสาวสุธิดา อัครเจริญสุข (โดโมะ)
 
MTW05    นางสาวมินตรา ศัพทเสวี (มิน)
 
 
MTW06    นางสาวอรสุฎา นาคเกษม (อุ้ม)
 
MTW07    นางสาวนิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ (นิโคลีน) 
 
MTW08    นางสาวณัฏฐณิชา บุญปอง (การ์ตูน)
 
MTW09    นางสาวพีรชาดา ขุนรักษ์ (พลอย)
 
MTW10    นางสาวพัชธารา วัฒนพิบูลไพศาล (เจเจ)
 
MTW11    นางสาวมานิตา ฟาร์เมอร์ (มานิต้า)
 
MTW12    นางสาวแพรววนิต เรืองทอง (แพรว)
 
MTW13    นางสาวคริสตินา ไฟล์ชมันน์ (ติน่า)
 
MTW14    ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาสนา อินโฉมงาม (ลูกวาส)
 
MTW15    นางสาวณินทิรา จงสุขไว (ขิม)
 
MTW16    นางสาวรักษิณา สิงหา (น้อง)
 
MTW17    นางสาวธัญลักษณ์ อยู่เจริญ (ชุ)
 

MTW18    นางสาวชลฉัตร เสงี่ยม (ฉัตร)
 
MTW19    นางสาวพรนภัส พลอยปาริชาต (บีบี)
 
MTW20    นางสาวณัฏฐ์ชนานันท์ จันทิม (ฟาร์)
 
MTW22    นางสาวอนุสรา ปัญญา (ไข่มุก)
 
MTW23    นางสาวฤๅชนก มีแสง (เทวี)
 
MTW24    นางสาวศิริพร ผสมทรัพย์ (หญิง)
 
MTW25    เภสัชกรหญิง ลลิตกาญจน์ พรนิพัทธ์กุล (ปิ่น)
 
MTW26    นางสาวเฮเลน่า บุช (เลน่า)
 
MTW27    นางสาวอนิพรรณ เฉลิมบูรณะวงศ์ (นิต้า)
 
MTW28   นางสาวณัฐธิดา พึ่งนุ่ม (พั้นช์) 
 
MTW29    นางสาวกันยารัตน์ วัจรินทร์ (แนน)
 
MTW30    นางสาวมาฐิชชา เปลี่ยนวิถี (ฐิชชา)
 
MTW31    นางสาวคุญัญญา ชมพูหลง (แป้ง)